สรุปความรู้ภาษา C

23 ธ.ค.

สรุปความรู้ภาษา C
@ พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1972 โดย เดนนิส ริชชี
@ พัฒนามาจากภาษา B
@ ในช่วงแรกนำมาใช้สร้างระบบปฏิบัติการ Unix
@ หนังสือ The C Programming Language ของเดนนิส และ เบรน ทำให้ภาษา C ได้รับความนิยมอย่างมาก
@ ภาษา C เป็นภาษาพัฒนาแบบ โปรแกรมเชิงโครงสร้าง
@ เป็นภาษามาตรฐาน ทำงานได้ไม่ขึ้นกับ Hardware
@ เป็นภาษาระดับสูง ทำงานเหมือนภาษาระดับต่ำ
@ คอมไพเลอร์ของภาษา C มีประสิทธิภาพสูง ทำงานได้เร็ว
@ คอมไพเลอร์ ทำหน้าที่แปลงภาษาโปรแกรมทั้งหมดที่เขียนให้เป็นภาษาเครื่อง ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดโปรแกรมถึงจะทำงานได้
@ อินเตอร์พรีเตอร์ แปลงภาษาโปรแกรมและประมวลผลคำสั่งที่ละคำสั่ง
@ โครงสร้างภาษา C ประกอบด้วย 6 ส่วนหลัก คือ Header File, ตัวแปร Global, ฟังก์ชัน, ตัวแปร Local, ส่วนตัวโปรแกรม, ส่วนของตัวส่งค่ากลับ
@ ส่วนของ Header File จะขึ้นต้นด้วย #
@ stdio.h เป็น Header File ที่จัดการกับ อินพุตและเอาท์พุท
@ Header File จะมีนามสกุลเป็น .h
@ การประกาศ Header File ทำได้ 2 แบบ คือ #include “HeaderName” และ #include <headerName>
@ ตัวแปรแบบ Global สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งโปรแกรม ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้
@ ตัวแปรแบบ Local ใช้ได้เฉพาะในฟังก์ชันเท่านั้น ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้
@ ฟังก์ชัน จะต้องมีอย่างน้อย 1 ฟังก์ชัน คือ main() โดยในขอบเขตของฟังก์ชันจะเริ่มต้นด้วย { และ สิ้นสุดด้วย }
@ ส่วนของตัวโปรแกรม แต่ละคำสั่งจะต้องจบด้วยเครื่องหมาย ” ; ” เช่น printf(“Hello World”);
@ ส่วนส่งค่ากลับ ในกรณีไม่ต้องการให้มีการส่งค่ากลับให้ระบุคีย์เวิร์ด void
@ Flowchart คือ ผังงานที่ใช้แสดงความคิด หรือขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม
@ Flowchart ต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเสมอ
@ เลือกใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายให้ถูกต้อง
@ การใช้ลูกศรกำหนดทิศทางการทำงานของโปรแกรมจากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา โดยเรียงตามลำดับการทำงานของคำสั่ง ไม่ควรสลับการทำงานขึ้นบ้างลงบ้าง
@ แผนภาพทุกตัวต้องมีลูกศรเข้าและออก ยกเว้นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
@ ลูกศรทุกตัวต้องออกจากแผนภาพและสิ้นสุดที่แผนภาพเสมอ
@ คำอธิบายภายในแผนภาพควรสั้น ๆ เข้าใจง่าย
@ ไม่ควรใช้ลูกศรชี้ไกลเกินไป หากจำเป็นให้ใช้การเชื่อมต่อแทน

@ ตัวแปรคือ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าข้อมูลในการเขียนโปรแกรม
@ เมื่อมีการประกาศตัวแปร คอมไพเลอร์จะมีการจองหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูล
@ กฎการตั้งชื่อตัวแปร จะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร หรือ underscore (_) เท่านั้น
@ ไม่ช่องว่างในชื่อตัวแปร
@ ไม่มีอักขระพิเศษ เช่น @ $ & # เป็นต้น
@ ไม่ตรงกับคำสงวน เช่น auto char int float if เป็นต้น
@ รูปแบบการประกาศตัวแปร type varName = value; เมื่อ type คือ ชนิดของข้อมูล varName คือ ชื่อตัวแปร value คือ ค่าข้อมูลของตัวแปร
@ เช่น char chName = ‘Thai’; เมื่อ char คือ ชนิดของข้อมูล chName คือ ชื่อตัวแปร และ Thai คือค่าข้อมูลของตัวแปร
@ ชนิดของข้อมูลในภาษา C ประกอบด้วย Integer (จำนวนเต็ม) Charactor (ตัวอักษร) String (กลุ่มของตัวอักษร) Floating (ทศนิยม)
@ จำนวนเต็มประกอบด้วย จำนวนเต็มบวก (1,2,3, …) จำนวนเต็มลบ (-1,-2,-3, …) จำนวนเต็มศูนย์ (0)
@ การกำหนดค่าตัวแปรของจำนวนเต็ม จะต้องไม่มีเครื่องหมาย , เช่น 1234 ไม่ใช่ 1,234
@ จำนวนเต็มบวกไม่ได้ใส่เครื่องหมาย + แต่จำนวนเต็มลบต้องใส่เครื่องหมาย – เช่น 10, -10 แต่ใส่ +10 ก็ไม่ผิด
@ ชนิดข้อมูลแบบตัวอักษร char (Charactor) เป็นชนิดข้อมูลแบบอักษรตัวเดียว โดยกำหนดค่าในเครื่องหมาย ‘ ‘ เป็นได้ทั้งตัวอักษร สัญลักษณ์พิเศษ และตัวเลข
@ แต่ตัวเลขที่กำหนดในรูปตัวอักษรเช่ น ‘5’ ไม่สามารถนำไปคำนวณได้
@ ชนิดข้อมูลแบบข้อความ จะใช้รูปแบบของชนิดข้อมูลแบบตัวอักษร โดยใช้ array เข้ามาช่วย โดยต้องกำหนดขนาดของ array ไว้ล่วงหน้า
@ char chSex[4] = “male”; หมายความว่า ตัวแปรชื่อ chSex เก็บข้อมูลเป็นตัวอักษร โดยเก็บได้ 4 ตัวอักษร ในที่นี้กำหนดเป็ร Thai
@ Floating เป็นข้อมูลแบบทศนิยม เช่น 12.568, -13.5
@ ค่าคงที่ คือ ค่าข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่โปรแกรมทำงาน เช่น ค่า ไพ มีค่าเท่ากับ 3.14
@ ค่าคงที่มีการกำหนด 3 รูปแบบ คือ ระบุค่าโดยตรง นิยามโดย #define โดยประกาศไว้ในส่วน Header File และ เก็บไว้ในตัวแปร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: